Krajští zastupitelé schválili dotace pro regionální rozvoj, životní prostředí a zemědělství

Krajští zastupitelé schválili dotace pro regionální rozvoj, životní prostředí a zemědělství

3290
Sdílejte
Krajský úřad v Hradci Králové

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo poskytnutí dotací žadatelům v oblasti regionálního rozvoje, životního prostředí a zemědělství, které na svém posledním zasedání 20. 4. neschválilo. O těchto dotacích měli krajští zastupitelé jednat už v březnu – z důvodu epidemie koronaviru bylo ale zasedání odloženo. Zastupitelé rovněž schválili o vyhlášení dalších dotačních programů.

Před jednáním zastupitelstva v pondělí 20. 4. rada kraje diskutovala odložení schválení dotačních programů na další zasedání, které mělo proběhnout do 14 dnů. V této věci nedošlo ke shodě a body zůstaly na programu jednání zastupitelstva, které je neschválilo. Následně rada znovu jednotlivé body projednala a doporučila je zastupitelům schválit v souladu s hodnotícím procesem. Zastupitelstvo dnes tyto dotace schválilo. Děkuji všem, kteří hlasováním podpořili dotace, a tedy i rozvoj a život v našem kraji,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.

Radní pro regionální rozvoj Pavel Hečko doplnil: Dotační programy jsou vždy vytvářeny na základě komunikace s regionem – chceme podporovat rozvoj a fungování venkova – od hasičů, přes myslivce, sportovní a zájmové organizace – činnost těchto spolků je pro dění v obci vždy zásadní. A pokud chceme být i nadále dobrým místem pro život, budeme tyto aktivity i nadále podporovat.

V oblasti regionálního rozvoje zastupitelé schválili rozdělení 17,3 milionu korun mezi 161 žadatelů v šesti dotačních programech:

 • obnova hasičské techniky pro obce s JPO (2 miliony korun mezi dvě obce)
 • podpora svazků obcí (2,5 milionu korun mezi 34 žadatelů)
 • pořízení územních plánů zpracovaných v souladu s metodikou MINIS (1,2 milionu korun mezi 13 obcí)
 • podpora provozu prodejen na venkově (3,2 milionu korun mezi 76 obcí = 100 % všech žadatelů)
 • podpora JPO II a JPO III zřízených obcí v Královéhradeckém kraji (350 tisíc korun mezi 22 obcí na pořízení řidičských průkazů skupiny C pro dobrovolné hasiče)
 • program obnovy místních částí obcí (8 milionů korun mezi 14 měst, které mají místní části venkovského charakteru)

V oblasti životního prostředí a zemědělství zastupitelé schválili rozdělení 4,5 milionu korun mezi 35 žadatelů v pěti dotačních programech:

 • opatření k zadržování vody v krajině (300 tisíc korun mezi čtyři žadatele)
 • ochrana přírody a krajiny (400 tisíc korun mezi tři žadatele)
 • včelařství (1,1 milionu korun mezi čtyři okresní organizace Českého svazu včelařů)
 • propagace zemědělství a místní produkce (335 tisíc korun mezi čtyři žadatele)
 • environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (2,4 milionu korun mezi 20 příjemců)

Zastupitelé rozhodli také o vyhlášení čtyř dotačních programů v oblasti regionální rozvoje, pro které je celkově alokováno 19 milionů korun.

 • zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém – kofinancování nákupu dopravních automobilů a výstavby hasičských zbrojnic (alokováno 13,5 milionu korun)
 • rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras (alokováno 2,5 milionu korun)
 • novinka – kreativní vouchery (alokován milion korun) – dotační program určený pro drobné podnikatele v kulturní oblasti
 • novinka – chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje (alokovány 2 miliony korun) – dotační program doplňující koncepci Královéhradeckého kraje jako chytrého regionu pro obce a další instituce pro tvorbu vlastní chytré koncepce a pro její realizaci

Jsem přesvědčen, že 14denní posun v odsouhlasení uvedených dotačních aktivit nikterak neohrozilo účel ani realizaci projektů, na které jsou určeny. Ale až po revizi jednotlivých kapitol krajského rozpočtu jsme tak mohli učinit s vědomím, že ani s ohledem na důsledky způsobené probíhající nečekanou a velmi složitou situací, čerpání těchto finančních prostředků nijak zásadně neohrozí strategické investice kraje. Respektive, že se i nadále budeme chovat jako dobří hospodáři. Naší prioritou musí být zajištění zaměstnanosti, podpora regionálních českých subjektů, podpora klíčových oblastí a strategického rozvoje regionu,“ řekl první náměstek hejtmana Martin Červíček.

Všechny aktuálně vypsané dotační programy naleznete na krajském dotačním portálu dotace.kr-kralovehradecky.cz.

zdroj: KHK