Podnikatelé již mohou město žádat o prominutí nájemného, poplatky za předzahrádky se...

Podnikatelé již mohou město žádat o prominutí nájemného, poplatky za předzahrádky se hradit nebudou

3554
Sdílejte

Na konci dubna zastupitelé Hradce Králové schválili program Antivirus, kterým se město snaží zmírnit dopady spojené s nouzovým stavem. Celá řada opatření je již v platnosti a funguje. Od minulého týdne mohou nájemci podávat žádosti o prominutí nájemného z nebytových prostor ve vlastnictví města, tento pátek vejde v platnost novela vyhlášky, na základě které poplatek za zábor veřejného prostranství nebudou muset platit provozovatelé předzahrádek či pořadatelé kulturních akcí. Město po dobu nouzového stavu zároveň odpustilo školkovné, platbu za školní družinu, za pobyt dětí v Jeslích Orlická nebo nebude uplatňovat sankce z prodlení úhrady nájemného u bytových či nebytových prostor.

Na konci května budou zastupitelé zároveň projednávat pravidla a termíny pro podávání žádostí o další finanční pomoc drobným podnikatelům a živnostníkům, na kterou město vyčlenilo deset milionů korun. „Vzhledem k objemu prostředků tato pravidla musí schválit zastupitelstvo, včetně hodnotící komise, ve které budou zástupci všech politických klubů. Tento materiál předložíme na to nejbližší zasedání po tom dubnovém, kde se principy a financování programu Antivirus přijaly, tedy v tom nejkratším možném termínu. Předpokládáme, že o tento příspěvek budou subjekty moci žádat v průběhu několika následujících týdnů tak, aby žádosti mohly projednat a schválit orgány města ještě v červnu, poté by došlo k jejich vyplacení,“ vysvětluje primátor Hrabálek.

V rámci programu Antivirus město novelizovalo vyhlášku o poplatcích za zábor veřejného prostranství, která po uplynutí zákonných lhůt vejde v platnost v pátek 15. května. „Tato pomoc je směřována mimo jiné provozovatelům předzahrádek před restauracemi, kteří to v tomto období nemají jednoduché. Uvedený poplatek, který hradily například i pořadatelé různých akcí ve městě, je do konce roku zrušený. V součtu s odpuštěným nájmem nebytových prostor se jedná o pomoc města zhruba ve výši osm milionů korun,“ říká Monika Štrayrová, náměstkyně primátora pro oblast ekonomiky. Uživatelé veřejného prostranství, kteří jsou osvobozeni od poplatku, však stále mají povinnost včas o zábor požádat a řádně jej ohlásit. Všechny formuláře jsou zveřejněny na webu města.
Radnice také po dobu nouzového stavu promine některým nájemcům nájemné ze svých nebytových prostor. „Žádat o prominutí nájemného mohou žadatelé, kteří užívají ke svému podnikání nebytové prostory ve vlastnictví města, a to na dobu platnosti vládního opatření týkajícího se zákazu maloobchodního prodeje zboží a služeb, pokud se na ně toto opatření vztahuje. Prominutí náleží těm, kteří k poslednímu dni loňského roku nebyli dlužníky města. O prominutí nájemného je třeba řádně požádat prostřednictvím formuláře uvedeného na internetových stránkách magistrátu pod dlaždicí Antivirus,“ přibližuje Věra Pourová, náměstkyně primátora pro správu majetku. Zaslané údaje bude projednávat odbor majetku hradeckého magistrátu, ze kterých bude vypočtena částka, která by měla být na nájemném prominuta. Následně budou muset konkrétní prominutí nájmů schválit orgány města, do výše dvaceti tisíc rada, nad tuto částku zastupitelstvo. V případě, že bude konkrétní finanční obnos schválen, bude žadatel o prominutí nájemného informován a zároveň obdrží za příslušné období dobropis.
Další potřebné informace včetně formulářů ke stažení je možné nalézt na webových stránkách Magistrátu města Hradec Králové pod dlaždicí s názvem Antivirus zde. Rovněž je zde možné nalézt plné znění programu Antivirus a podrobné informace k jeho jednotlivým bodům včetně návodů a kontaktů.

zdroj: Statutární město Hradec Králové